2020: Mersey River (Tasmania). PFHpA, PFHxA, PFOA, PFOS, PFHxS, PFPeA

Site 95: Mersey River.

Autumn 2020: PFHpA 0.0001ug/L, PFHxA 0.0001ug/L, PFOA 0.0003ug/L, PFOS 0.0008ug/L

Spring 2020: PFHxA 0.0001ug/L, PFHxS 0.0002ug/L, PFOS 0.0005ug/L, PFPeA 0.012ug/L

Source: EPA Tasmania –  Tasmanian Ambient PFAS Monitoring Program 2020