2020: Kings Meadows Rivulet Lower (Tasmania). 6:2 FTS, PFBA, PFBS, PFDA, PFHpA, PFHxA, PFHxS, PFNA, PFOA, PFOS, PFPeA, PFPeS, PFHpS, PFTeDA, PFTrDA

Site 44: Kings Meadows Rivulet Lower:

Autumn 2020: 6:2 FTS 0.012ug/L, PFBA 0.0069ug/L, PFBS 0.0014ug/L, PFDA 0.0008ug/L, PFHpA 0.0018ug/L, PFHxA 0.0051ug/L, PFHxS 0.0025ug/L, PFNA 0.0006ug/L, PFOA 0.0032ug/L, PFOS 0.0053ug/L, PFPeA 0.003ug/L, PFPeS 0.0004ug/L

Spring 2020:  6:2 FTS 0.0006ug/L, PFBA 0.0045ug/L, PFBS 0.0021ug/L, PFDA 0.0004ug/L, PFHpA 0.002ug/L, PFHpS 0.0001ug/L,  PFHxA 0.0046ug/L, PFHxS 0.0048ug/L, PFNA 0.00005ug/L, PFOA 0.0029ug/L, PFOS 0.0081ug/L, PFPeA 0.0048ug/L, PFPeS 0.0015ug/L, PFTeDA 0.0018ug/L, PFTrDA 0.065ug/L

Source: EPA Tasmania –  Tasmanian Ambient PFAS Monitoring Program 2020