2020: Carlton River (Tasmania). PFBA, PFHpA, PFHxA, PFHxS, PFOA, PFBS, PFOS

Site 65: Carlton River:

Autumn 2020: PFBA 0.0095ug/L, PFHpA 0.0012ug/L, PFHxA 0.0015ug/L, PFHxS 0.0008ug/L, PFOA 0.0006ug/L

Spring 2020: PFBA 0.0018ug/L, PFBS 0.0005ug/L, PFHpA 0.0001ug/L, PFHxA 0.0004ug/L, PFOA 0.0004ug/L, PFOS 0.0022ug/L

Source: EPA Tasmania –  Tasmanian Ambient PFAS Monitoring Program 2020