2020/23: Macquarie Point Sewage Treatment Plant. Sludge

Macquarie Point Sewage Treatment Plant – Sludge

31/8/20: PFOS 0.0017mg/kg. Sum of PFAS 0.0017mg/kg, Sum of PFAS (WA DER LIST) 0.0017mg/kg, Sum of PFHxS & PFOS 0.0017mg/kg

29/9/20: Below detection limit.

27/10/20: PFOS 0.0033mg/kg. Sum of PFAS 0.0033mg/kg, Sum of PFAS (WA DER LIST) 0.0033mg/kg, Sum of PFHxS & PFOS 0.0033mg/kg

30/11/20: EtFOSAA 0.0011mg/kg, MeFOSAA 0.0009mg/kg, PFDA 0.0003mg/kg, PFOA 0.0002mg/kg, PFOS 0.0023mg/kg. Sum of PFAS 0.0048mg/kg, Sum of PFAS (WA DER LIST) 0.0025mg/kg, Sum of PFHxS & PFOS 0.0023mg/kg

31/12/20: PFOS 0.0031mg/kg. Sum of PFAS 0.0031mg/kg, Sum of PFHxS & PFOS 0.0031mg/kg

31/1/21: PFOS 0.0036mg/kg. Sum of PFAS 0.0036mg/kg, Sum of PFHxS & PFOS 0.0036mg/kg

28/2/21: PFOS 0.0032mg/kg. Sum of PFAS 0.0032mg/kg, Sum of PFHxS & PFOS 0.0032mg/kg

28/3/21: EtFOSAA 0.0025mg/kg, FOSA 0.0009mg/kg, MeFOSAA 0.0018mg/kg, PFDA 0.0007mg/kg, PFOA 0.0005mg/kg, PFOS 0.0078mg/kg. Sum of PFAS 0.0142mg/kg, Sum of PFAS (WA DER LIST) 0.0083mg/kg, Sum of PFHxS & PFOS 0.0078mg/kg

25/4/21: EtFOSAA 0.0037mg/kg, MeFOSAA 0.0016mg/kg, PFBS 0.0014mg/kg, PFDoDA 0.0023mg/kg, PFOS 0.0053mg/kg. Sum of PFAS 0.0143mg/kg, Sum of PFAS (WA DER LIST) 0.0067mg/kg, Sum of PFHxS & PFOS 0.0053mg/kg

23/5/21: Below detection limit.

25/7/21: FOSA 0.0007mg/kg, MeFOSAA 0.001mg/kg, PFDA 0.0009mg/kg, PFOA 0.0003mg/kg, PFOS 0.0073mg/kg. Sum of PFAS 0.0102mg/kg, Sum of PFAS (WA DER LIST) 0.0076mg/kg, Sum of PFHxS & PFOS 0.0073mg/kg

31/8/21: Below detection limit.

26/9/21: PFOS 0.0085mg/kg. Sum of PFAS 0.0085mg/kg, Sum of PFAS (WA DER LIST) 0.0085mg/kg, Sum of PFHxS & PFOS 0.0085mg/kg

24/10/21: PFOS 0.0096mg/kg. Sum of PFAS 0.0096mg/kg, Sum of PFAS (WA DER LIST) 0.0096mg/kg, Sum of PFHxS & PFOS 0.0096mg/kg

28/11/21: PFOS 0.0047mg/kg. Sum of PFAS 0.0047mg/kg, Sum of PFAS (WA DER LIST) 0.0047mg/kg, Sum of PFHxS & PFOS 0.0047mg/kg

26/12/21: PFOS 0.005mg/kg. Sum of PFAS 0.005mg/kg, Sum of PFAS (WA DER LIST) 0.005mg/kg, Sum of PFHxS & PFOS 0.005mg/kg

30/1/22: PFOS 0.0085mg/kg. Sum of PFAS 0.0085mg/kg, Sum of PFAS (WA DER LIST) 0.0085mg/kg, Sum of PFHxS & PFOS 0.0085mg/kg

27/2/22: PFOS 0.005mg/kg. Sum of PFAS 0.005mg/kg, Sum of PFAS (WA DER LIST) 0.005mg/kg, Sum of PFHxS & PFOS 0.005mg/kg

27/3/22: 10:2 FTS 0.0023mg/kg, 6:2 FTS 0.0034mg/kg, EtFOSAA 0.0021mg/kg, PFBA 0.0019mg/kg, PFOS 0.0051mg/kg. Sum of PFAS 0.0355mg/kg, Sum of PFAS (WA DER LIST) 0.0311mg/kg, Sum of PFHxS & PFOS 0.0051mg/kg

24/4/22: Below detection limit.

29/5/22: PFOS 0.0048mg/kg. Sum of PFAS 0.0048mg/kg, Sum of PFAS (WA DER LIST) 0.0048mg/kg, Sum of PFHxS & PFOS 0.0048mg/kg

5/7/22: EtFOSAA 0.0019mg/kg, PFOS 0.0048mg/kg. Sum of PFAS 0.0067mg/kg, Sum of PFAS (WA DER LIST) 0.0048mg/kg, Sum of PFHxS & PFOS 0.0048mg/kg

31/7/22: FOSA 0.0005mg/kg, MeFOSAA 0.0007mg/kg, PFOA 0.0005mg/kg, PFOS 0.0057mg/kg. Sum of PFAS 0.0074mg/kg, Sum of PFAS (WA DER LIST) 0.0062mg/kg, Sum of PFHxS & PFOS 0.0057mg/kg

28/8/22: MeFOSAA 0.0005mg/kg. Sum of PFAS 0.0005mg/kg

25/9/22: Below detection limit

30/10/22: EtFOSAA 0.0066mg/kg, MeFOSAA 0.0008mg/kg, PFDA 0.0003mg/kg, PFOA 0.0003mg/kg, PFOS 0.0035mg/kg. Sum of PFAS 0.0115mg/kg, Sum of PFAS (WA DER LIST) 0.0038mg/kg, Sum of PFHxS & PFOS 0.0035mg/kg

27/11/22: PFOS 0.0048mg/kg. Sum of PFAS 0.0048mg/kg, Sum of PFAS (WA DER LIST) 0.0048mg/kg, Sum of PFHxS & PFOS 0.0048mg/kg

25/12/22: EtFOSAA 0.0067mg/kg, PFOS 0.01mg/kg. Sum of PFAS 0.0167mg/kg, Sum of PFAS (WA DER LIST) 0.01mg/kg, Sum of PFHxS & PFOS 0.01mg/kg

29/1/23: PFOS 0.0041mg/kg. Sum of PFAS 0.0041mg/kg, Sum of PFAS (WA DER LIST) 0.0041mg/kg, Sum of PFHxS & PFOS 0.0041mg/kg

26/2/23: 10:2 FTS 0.0128mg/kg, EtFOSAA 0.0052mg/kg, FOSA 0.0008mg/kg, MeFOSAA 0.0012mg/kg, PFDA 0.0004mg/kg, PFOA 0.0003mg/kg, PFOS 0.0065mg/kg. Sum of PFAS 0.0272mg/kg, Sum of PFAS (WA DER LIST) 0.0068mg/kg, Sum of PFHxS & PFOS 0.0065mg/kg

26/3/23: EtFOSAA 0.004mg/kg, MeFOSAA 0.0016mg/kg, PFDA 0.0005mg/kg, PFOA 0.0005mg/kg, PFOS 0.0073mg/kg. Sum of PFAS 0.0139mg/kg, Sum of PFAS (WA DER LIST) 0.0078mg/kg, Sum of PFHxS & PFOS 0.0073mg/kg

30/4/23: EtFOSAA 0.002mg/kg, PFOS 0.0024mg/kg. Sum of PFAS 0.0044mg/kg, Sum of PFAS (WA DER LIST) 0.0024mg/kg, Sum of PFHxS & PFOS 0.0024mg/kg

28/5/23: PFOS 0.0024mg/kg. Sum of PFAS 0.0024mg/kg, Sum of PFAS (WA DER LIST) 0.0024mg/kg, Sum of PFHxS & PFOS 0.0024mg/kg

25/6/23: 10:2 FTS 0.0035mg/kg, PFOS 0.0033mg/kg. Sum of PFAS 0.0068mg/kg, Sum of PFHxS & PFOS 0.0033mg/kg

30/7/23: Below detection limit

27/8/23: EtFOSAA 0.0034mg/kg, MeFOSAA 0.001mg/kg, PFDA 0.0003mg/kg, PFOA 0.0002mg/kg, PFOS 0.006mg/kg. Sum of PFAS 0.0109mg/kg, Sum of PFAS (WA DER LIST) 0.0062mg/kg, Sum of PFHxS & PFOS 0.006mg/kg

24/9/23: PFOS 0.0084mg/kg. Sum of PFAS 0.0084mg/kg, Sum of PFAS (WA DER LIST) 0.0084mg/kg, Sum of PFHxS & PFOS 0.0084mg/kg