2017/20: Leongatha (Victoria). Waste Water Treatment Plant Outlet + Biosolids

21/2/17: Leongatha Waste Water Treatment Plant outlet.

PFHxA: 0.02ug/L

PFOA: 0.02ug/L

PFAS – Sum of PFAS: 0.04ug/L

13/11/17 – Leongatha Biosolids

Sample No: 5425856

PFOS: 0.0052mg/kg

PFPeA: 0.001mg/kg

PFHxA: 0.0014mg/kg

PFOA: 0.0014mg/kg

PFDA: 0.0017mg/kg

FOSA: 0.0007mg/kg

NMeFOSAA: 0.0034mg/kg

nEtFOSA: 0.002mg/kg

Sum of PFAS: 0.0168mg/kg

Sum of PFHxS and PFOS: 0.0052mg/kg

Sum of PFAS (WA DER List): 0.009mg/kg

3/2/18 – Leongatha Biosolids

Sample No: 5908876

PFHxS: 0.0004mg/kg

PFOS: 0.0216mg/kg

PFPeA: 0.0004mg/kg

PFHxA: 0.0034mg/kg

PFOA: 0.0009mg/kg

PFNA: 0.0005mg/kg

PFDA: 0.0056mg/kg

PFDoDA: 0.0004mg/kg

FOSA: 0.0016mg/kg

NMeFOSAA: 0.01mg/kg

nEtFOSA: 0.0024mg/kg

10:2 FTS: 0.0008mg/kg

Sum of PFAS: 0.0480mg/kg

Sum of PFHxS and PFOS: 0.022mg/kg

Sum of PFAS (WA DER List): 0.0267mg/kg

23/4/19 – Leongatha Biosolids

Sample No: 6084183

PFBS: 0.0005mg/kg

PFOS: 0.0074mg/kg

PFPeA: 0.0006mg/kg

PFHxA: 0.002mg/kg

PFOA: 0.0005mg/kg

PFDA: 0.0032mg/kg

PFDoDA: 0.0005mg/kg

FOSA: 0.0014mg/kg

NMeFOSAA: 0.0069mg/kg

nEtFOSA: 0.0025mg/kg

10:2 FTS: 0.0016mg/kg

Sum of PFAS: 0.0271mg/kg

Sum of PFHxS and PFOS: 0.0074mg/kg

Sum of PFAS (WA DER List): 0.0110mg/kg

7/9/20 – Leongatha Biosolids

Sample No: 6690860

PFOS: 31ug/kg

PFDA: 2.9ug/kg

Sum of PFAS: 33.9ug/kg

Sum of PFHxS and PFOS: 31ug/kg

Sum of PFAS (WA DER List): 31ug/kg