2020: South Esk River at Perth (Tasmania). PFBA, PFOS, PFTeDA. N-MeFOSA, N-MeFOSAA, PFHxDA, PFTrDA

Site 42: South Esk River at Perth.

Autumn 2020: PFBA 0.0019ug/L, PFOS 0.0002ug/L, PFTeDA 0.0007ug/L

Spring 2020: N-MeFOSA 0.0005ug/L, N-MeFOSAA 0.0031ug/L, PFHxDA 0.0019ug/L, PFOS 0.0006ug/L, PFTeDA 0.0011ug/L, PFTrDA 0.0011ug/L

Source: EPA Tasmania –  Tasmanian Ambient PFAS Monitoring Program 2020