2020: North Esk River Launceston (Tasmania). 6:2 FTS, PFBA, PFBS, PFHpA, PFHxA, PFHxS, PFOA, PFOS, PFPeA, PFPeS

Site 39: North Esk River Launceston.

Autumn 2020: 6:2 FTS 0.0086ug/L, PFBA 0.0018ug/L, PFBS 0.0003, PFHpA 0.0003ug/L, PFHxA 0.0008ug/L, PFHxS 0.0019ug/L, PFOA 0.0005ug/L, PFOS 0.0043ug/L, PFPeA 0.0005ug/L

Spring 2020: 6:2 FTS 0.048ug/L, PFBA 0.0005ug/L, PFBS 0.0003ug/L, PFHpA 0.0001ug/L, PFHxA 0.0004ug/L, PFHxS 0.0018ug/L, PFOS 0.0029ug/L, PFPeS 0.0003ug/L

Source: EPA Tasmania –  Tasmanian Ambient PFAS Monitoring Program 2020