2020: King River (Tasmania). PFHxA, PFHxS, PFOA, PFOS

Site 47: King River.

Spring 2020: PFHxA 0.0001ug/L, PFHxS 0.0002ug/L, PFOA 0.0003ug/L, PFOS 0.0008ug/L

Source: EPA Tasmania –  Tasmanian Ambient PFAS Monitoring Program 2020