19/9/22: St Helens Sewage Treatment Plant. Sludge

St Helens Sewage Treatment Plant – TasWater Biosolid Project

INV 1000 19/9/22: EtFOSAA 0.0058mg/kg, PFOS 0.0342mg/kg. Sum of PFAS 0.04mg/kg, Sum of PFAS (WA DER LIST) 0.0342mg/kg, Sum of PFHxS & PFOS 0.0342mg/kg

INV 1030 19/9/22: EtFOSAA 0.0042mg/kg, PFHxS 0.0027mg/kg, PFOS 0.0319mg/kg. Sum of PFAS 0.0388mg/kg, Sum of PFAS (WA DER LIST) 0.0346mg/kg, Sum of PFHxS & PFOS 0.0346mg/kg

INV 1100 19/9/22: EtFOSAA 0.0039mg/kg, PFOS 0.0358mg/kg. Sum of PFAS 0.0397mg/kg, Sum of PFAS (WA DER LIST) 0.0358mg/kg, Sum of PFHxS & PFOS 0.0358mg/kg

INV 1130 19/9/22: 10:2 FTS 0.0026mg/kg, EtFOSAA 0.0046mg/kg, PFOS 0.0307mg/kg. Sum of PFAS 0.0379mg/kg, Sum of PFAS (WA DER LIST) 0.0307mg/kg, Sum of PFHxS & PFOS 0.0307mg/kg

INV 1200 19/9/22: EtFOSAA 0.0058mg/kg, PFOS 0.0381mg/kg. Sum of PFAS 0.0439mg/kg, Sum of PFAS (WA DER LIST) 0.0381mg/kg, Sum of PFHxS & PFOS 0.0381mg/kg